FIFA World Cup
Nga
VS
-
Saudi Arabia
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 1.39 4.6 8.8 1.34 4.85 10.5
HDP 0.94 1/1.5 0.94 0.83 1/1.5 1.07
T/X 0.85 2/2.5 1.01 0.94 2/2.5 0.94