FIFA World Cup
Pháp
VS
-
Australia
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 1.24 6 13.5 1.22 6 15
HDP 0.98 1.5/2 0.90 0.99 1.5/2 0.91
T/X 0.86 2.5 1.00 0.98 2.5 0.90