FIFA World Cup
Anh
VS
-
Panama
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 1.24 6 13.5 1.24 5.9 13
HDP 1.01 1.5/2 0.87 0.98 1.5/2 0.90
T/X 1.04 2.5/3 0.82 0.86 2.5 1.00