FIFA World Cup
Ba Lan
VS
-
Colombia
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 2.7 3.4 2.59 2.8 3.3 2.58
HDP 0.98 0 0.90 1.02 0 0.86
T/X 0.96 2/2.5 0.90 0.99 2/2.5 0.87