0 - 15
(0 - 8)
Hết
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
13% 0% 1-15 4% 13%
26% 0% 16-30 9% 13%
0% 23% 31-45 21% 11%
6% 7% 46-60 22% 22%
33% 23% 61-75 21% 13%
20% 46% 76-90 21% 25%